ជំពូក៦: សិទ្ធគ្រប់គ្រង

ប្រការ១៖ សមាជិក សមាជិកា ស.គ.ប.ក មានសិទ្ធិស្វយ័តទៅតាមនិកាយ ឬអង្គការសាសនារបស់គេ

ស.គ.ប.ក ទទួលស្គាល់សិទ្ធិស្វយ័តរបស់សមាជិកខ្លួននីមួយៗ    ដែលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអនុញ្ញាតឲ្យលើកលែងតែករណីនីមួយៗចែងច្បាស់លាស់ ដូចបានកំណត់ទុកក្នុងលក្ខន្ដិកៈនេះ ស.គ.ប.ក មិនអាចបញ្ចេញសកម្មភាពណាមួយជំនួសសមាជិកណាមួយរបស់ខ្លួននោះបានឡើយ។ ប៉ុន្ដែ ស.គ.ប.ក អាចណែនាំ និងបង្គាប់បញ្ជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរួមចំពោះកិច្ចការដែលមានចំណូលចិត្តដូចគ្នា។

ប្រការ២៖ សិទ្ធិសម្រេចនៃការពារកោះប្រជុំសាមញ្ញ ឬវិសាមញ្ញ

គណៈកម្មាការនាយកដែលជប្រធាននៃ ស.គ.ប.ក មានសិទ្ធិសម្រេចកោះប្រជុំក្នុងប្រធានបទណាមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់វិហារគ្រីស្ទ

HOW YOU CAN HELP US?

Your Support Will Make Difference

BANK REMITTEANCE INSTRUCTION (USD) WITH